စိန္ဝတ္မႈန္ကုမၸဏီသည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ကၽြန္းဦးခတၱိယေက်းရြာရိွ ရြာလည္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ရြာလယ္ဘကမူလြန္ ပရိဟိတေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

largelargelargelargelarge

Head Office

Sein Wut Hmon Group

Address: No-24, Phan Chat Won U Shwe Ohh St., Industrial Zone (2), Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar.

Phone: (+95) 1 684842, 684862

Fax: (+95) 1 684715

Sein Wut Hmon Group
Get in Touch